logotaustatta

 
 

SUOMEN JÄTTIKASVISYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi: Suomen Jättikasvisyhdistys
Kotipaikkakunta: Lahti

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tehdä tunnetuksi jättikasvisharrastusta ja jättikasvisten kasvatusta Suomessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi tarjota ja järjestää jäsenilleen ja muille harrastuksesta kiinnostuneille jättikasviksiin liittyviä opetus-, valmennus- ja neuvontatilaisuuksia. Yhdistys voi myös järjestää näyttely- ja punnitustilaisuuksia, kilpailuja sekä julkaista omaa digitaalista tiedotuslehteä. Yhdistys voi toimia yhteistyössä muiden puutarhaharrastajien kanssa ja huolehtia yhteyksistä muiden maiden jättikasvisyhdistyksiin. Yhdistys palkitsee ansioituneita harrastajia sopivaksi katsomallaan tavalla. Yhdistys voi hankkia jättikasvisten siemeniä jäsenilleen.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa 
asianomaisen luvan, ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, järjestää keräyksiä, myyjäisiä ja arpajaisia. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3§ Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Varsinaisen jäsenen perheeseen kuuluvat muut henkilöt voidaan hyväksyä perhejäsenenä yhdistykseen samoin perustein kuin varsinaiset jäsenet. Jäseneksi liitytään vuosittain maksamalla jäsenmaksu oma-aloitteisesti nettisivuilla annettujen ohjeiden ja aikataulun mukaan yhdistyksen tilille. Jäsenet voivat olla luonnollisia henkilöitä, yhdistyksiä, oppilaitoksia ja yrityksiä. Yhdistys-, yritys-, tai oppilaitosjäsentä edustaa yhdistyksen kokouksissa liittymisen yhteydessä ilmoitettu yhteyshenkilö.
Kunniajäseneksi hallitus voi kutsua yksityisen henkilön tai tahon, joka on ansiokkaasti toiminut yhdistyksen hyväksi. Kunniajäsen on jäsenmaksusta vapaa.

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Maksettua jäsenmaksua ei palauteta.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Hallitus voi samasta yhdistystä vahingoittavasta toiminnasta johtuen tarvittaessa evätä jäsenyyden.

5§ Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, ja vähintään kolme ja enintään viisi muuta varsinaista jäsentä, sekä vähintään yksi ja enintään viisi varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Muut mahdolliset toimielimet päätetään ja jäsenet nimetään vuosikokouksessa.

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8§ Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle. Tilinpäätösasiakirjat voidaan toimittaa sähköisesti.

9§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi- toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhteisöjäsenen ääntä käyttää jäsenmaksun yhteydessä ilmoitettu yhteyshenkilö.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta sähköpostitse. Kokouskutsu on julkaistava myös yhdistyksen nettisivuilla, myöskin 14 vuorokautta ennen kokousta. Vuosikokouskutsu lähetetään siihen mennessä liittyneille jäsenille sähköpostitse.

11§ Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
  8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  9. valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja
  10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

(7.4.2018)